Merchtem Shopping

Disclaimer

Deze website is eigendom van Merchtem Shopping
Reedijk 13A
1785 Merchtem
Tel: 0497 410 600
E-mail: kristof@merchtemshopping.be

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, documenten en foto’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Merchtem Shopping of rechthoudende derden. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de informatie op de website is vrij mits bronvermelding.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Merchtem Shopping levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Merchtem Shopping de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Merchtem Shopping kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Merchtem Shopping geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Merchtem Shopping kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Merchtem Shopping verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Google Analytics en cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Hierdoor kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik van de website gemaakt kan worden. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Remarketing

Merchtem Shopping gebruikt geen remarketing of soortgelijke doelgroepen om online te adverteren en u de meest relevante advertenties te tonen via externe leveranciers, waaronder Google.

Indien u zich wenst af te melden voor het gebruik van Google-cookies dan kan dat via 'Beheer van advertentievoorkeuren'. U kunt zich verder ook afmelden voor cookies van externe leveranciers door naar de afmeldingspagina van het 'Network Advertising Initiative' te surfen.

Privacybeleid

Merchtem Shopping verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming op kristof@merchtemshopping.be.

Verwerkingsdoeleinden

Merchtem Shopping verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van websitegebruikers.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om de partijwerking mogelijk te maken, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de gebruikers steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Merchtem Shopping verkoopt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende volgende termijnen:

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De gebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere entiteit.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de gebruiker gevraagd om:

Klacht

Voor vragen en klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Merchtem Shopping kunt u terecht bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail: commission@privacycommission.be

Privacybeleid versie 03/01/2020

Cookie Policy

1. Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Policy wordt verstaan onder:

Merchtem Shopping’: Merchtem Shopping, met zetel te Reedijk 13A, 1785 Merchtem, België.
Gebruiker’ of ‘u’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Merchtem Shopping via haar online platform in een relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies en waarom zijn ze belangrijk?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites opslaan op uw computer of mobiele toestel.

Ze verzamelen informatie over bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren, websitebezoek en apparaat, om zo de functionaliteit en de gebruikservaring van die websites te verbeteren.

Sommige cookies verzamelen rechtstreeks of onrechtstreeks persoonsgegevens en zijn daardoor privacygevoelig. Daarom vallen ze ook onder de Europese en Belgische wetgeving.

Het gebruik van cookies wordt door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gereglementeerd via de e-Privacy richtlijn 2002/58/EC.

Alle lidstaten van de EU hebben die richtlijn inmiddels omgezet in nationale wetgeving. Dat impliceert dat het cookiegebruik en de cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

In België gebeurt dat via een aangepaste versie van art. 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

3. Welke cookies gebruikt Merchtem Shopping en voor welke doeleinden?

Soorten cookies

Op de website van Merchtem Shopping worden drie verschillende soorten cookies gebruikt:

I. Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.

II. Functionele cookies
Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van bezoekers en bieden de mogelijkheid om taal- en andere plaatselijke instellingen te onthouden en te personaliseren.

III. Analytische of performance cookies
Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers, om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.

Specifiek overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de specifieke cookies die gebruikt worden op de website van Merchtem Shopping:

Google Analytics (derde partij)

Cookie “_ga”

Cookie “_gat”

4. Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt cookies steeds beheren in uw browserinstellingen. Hieronder vindt u instructies voor:

5. Vragen of opmerkingen?

Heeft u na het lezen van deze Cookie Policy nog vragen of opmerkingen over cookies, dan kan u steeds contact opnemen met Merchtem Shopping via kristof@merchtemshopping.be.

© 2024 Merchtem Shopping | Voorwaarden

Ontwikkeld door DRVisual.be